Przejdź do treści
 • Polski
 • English

Rekrutacja do specjalnej edycji Kirkland Research

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności orazFundacja Liderzy Przemian ogłaszają nabór na stypendia Programu Kirkland Research na II semestr roku akademickiego 2022/23

Oferta stypendium na Program Kirkland Research na II semestr roku akademickiego 2022/23 skierowana jest do kandydatów z Ukrainy przebywających aktualnie w swoim kraju lub w Polsce oraz
kandydatów z Białorusi, przebywających w Polsce. Kandydaci na stypendium powinni posiadać przynajmniej stopień doktora oraz udokumentowany dorobek w postaci publikacji. Stypendium przewidziane jest na okres jednego semestru (4 miesiące) od końca lutego 2023 do końca czerwca 2023.

DZIEDZINY, w których mogą być prowadzone badania:
 Ekonomia i zarządzanie
 Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, służbie zdrowia
 Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 Prawo
 Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 Ochrona środowiska
 Zagadnienia bezpieczeństwa
 Zarządzanie kryzysowe
 Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

KANDYDACI
Program Kirkland Reaserch – specjalna edycja skierowany jest do:
 nauczycieli akademickich;
 pracowników naukowych;

KRYTERIA FORMALNE

 • obywatelstwo Ukrainy i miejsce zamieszkania w Ukrainie lub w Polsce, albo obywatelstwo Republiki Białoruś i miejsce zamieszkania w Polsce;
 • wiek do 45 lat;
 • tytuł doktora („kandydat nauk”)
 • doświadczenie w pracy naukowej – minimum 3 lata;
 • osiągnięcia naukowe, w tym publikacje;
 • znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2 albo znajomość języka angielskiego na poziomie C1 i dodatkowo znajomość języka polskiego na poziomie A2.

Preferowane będą osoby, które nie uczestniczyły w Programie Stypendialnym im. L. Kirklanda, nie skończyły studiów doktoranckich w Polsce.

W RAMACH PROGRAMU KIRKLAND RESEARCH OFERUJEMY:

 • Możliwość prowadzenia badań oraz napisania artykułu naukowego pod opieką doświadczonych pracowników naukowych jednego z 4 ośrodków akademickich w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin);
 • Stypendium w łącznej wysokości 8 800 PLN w 4 ratach.

Ponadto Administrator Programu zapewnia:

 • Zakwaterowanie w Polsce przez okres 4 miesięcy;
 • Ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia;
 • Zwrot kosztów podróży do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów);
 • Udział w zjeździe warsztatowo-integracyjnym stypendystów Programu Stypendialnego im. Kirklanda;
 • Pokrycie opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej;
 • Kurs języka polskiego;
 • Fundusz na zakup materiałów i pomocy naukowych;
 • Pokrycie opłat wizowych.

PROGRAM STYPENDIUM
 inauguracja Programu – koniec lutego 2023;
 indywidualna praca naukowa (marzec-czerwiec 2023)
 zjazd warsztatowo-integracyjny stypendystów;
 szkolenia rozwojowe oraz kurs języka polskiego (marzec-czerwiec 2023),
 program animacyjny w miastach afiliacji (marzec-czerwiec 2023),
 uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2023 r.).

KALENDARZ I ETAPY REKRUTACJI
Termin nadsyłania aplikacji upływa 14 listopada 2022 r.
Wybór najlepszych kandydatów w dwuetapowym procesie selekcji:
I etap
ocena formalna i merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin (do 28 listopada 2022
r.). Osoby zaproszone do II etapu zostają powiadomione o tym mailem do 2 grudnia 2022 r.
II etap
rozmowy kwalifikacyjne prowadzone online przez komisję kwalifikacyjną (6-9 grudnia 2022 r.)
Wyniki
Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysłana mailem do 15 grudnia 2022 r.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Formularz zgłoszeniowy wypełniony i złożony on-line:
• ankieta danych personalnych,
• uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie; projekt pobytu zawierający zarys artykułu, który
miałby powstać w wyniku stypendium oraz propozycje dotyczące realizacji stypendium i plany
wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy (4000-6000 znaków ze spacjami).
2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje
wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim,
rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną. Autorami listów rekomendacyjnych nie mogą
być członkowie rodziny kandydata ani współmałżonkowie/partnerzy życiowi.
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów doktoranckich / zaświadczenie o obronie doktoratu.
Badania naukowe w ramach Programu Kirkland Research mogą być realizowane w języku polskim
albo angielskim. Znajomość języka polskiego ułatwia pełne skorzystanie z oferty na polskich
uczelniach. Dlatego też kandydaci planujący realizację programu w języku polskim w momencie
rozpoczęcia stypendium muszą znać język polski na poziomie umożliwiającym napisanie artykułu
naukowego (B2). Dla kandydatów nie posiadających wystarczającej znajomości języka polskiego i
planujących pisanie artykułu naukowego w języku angielskim jest możliwość przeprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej częściowo w języku angielskim. Ci kandydaci powinni znać język angielski co
najmniej na poziomie C1 oraz dodatkowo język polski na poziomie A2.

PREFERENCJE
 Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
 Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
 Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW
Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję na adres:
rekrutacja@kirkland.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić on-line.

Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę potwierdzającą zgłoszenie wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną razem z dwoma listami referencyjnymi oraz kopią dyplomu ukończenia studiów na adres: rekrutacja@kirkland.edu.pl

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW
Termin zgłoszeń na Program Kirkland Research w II semestrze 2022/2023 upływa:
14 listopada 2022 r.


Udostępnij:
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web