Program Kirklanda

PROGRAM STYPENDIALNY
IM. LANE’A KIRKLANDA

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda wspiera liderów i specjalistów z Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, przyznając im stypendia na roczne studia uzupełniające w Polsce.

Program działa od 2000 roku i dzięki niemu ponad 800 osób rozwinęło swoje umiejętności zawodowe, co umożliwiło im np. wprowadzić normy ISO w Urzędzie Miejskim w Berdiańsku, ożywić lokalne muzeum w Zasławiu, czy stworzyć kliniki prawne na białoruskich uniwersytetach.

Oferujemy wieloaspektowe wsparcie w rozwoju – indywidualne studia pod opieką specjalistów, staże zawodowe, a także udział w konferencjach, szkoleniach, zakup literatury branżowej, możliwość realizacji własnych mini-projektów społecznych.

Mamy już ponad
900 absolwentów!
ekspertów, menadżerów,
naukowców z 11 krajów

 

Znajdź potrzebne kontakty
w bazie danych na LinkedIn

INWESTUJĄC W CZŁOWIEKA, ZMIENIAMY RZECZYWISTOŚĆ

Konkurs na stypendia im. Lane’a Kirklanda ogłaszany jest zazwyczaj na przełomie listopada i grudnia, zaś termin zgłoszeń upływa w marcu. Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Programu.

O udział w Programie mogą się ubiegać:

 • nauczyciele akademiccy
 • eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
 • przedsiębiorcy, menedżerowie
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
 • dziennikarze

Wymagania formalne: 

 • obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina)
 • posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda
 • wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra/specjalista)
 • wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w takim przypadku akceptowana jest podstawowa znajomość języka polskiego). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1 (praca pisana po polsku) oraz co najmniej A1 (praca pisana po angielsku).

Przedstawiona w zgłoszeniu tematyka badań powinna zgodna z następującymi dziedzinami:

 • ekonomia i zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja)
 • administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • administracja biznesu
 • prawo
 • nauki społeczne
 • nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

Od września 2016 uruchomiona została nowa, pilotażowa ścieżka w ramach Programu Kirklanda o nazwie Kirkland Research Program. Oferuje ona krótkoterminowe staże badawczo-naukowe dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową. W ramach jednosemestralnych studiów obowiązuje stypendystów indywidualna praca naukowa pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. W roku akademickim 2019/20 w ramach tej ścieżki studiowało 5 osób.

Zapraszamy po więcej informacji na stronę domową Programu Kirklanda!

www.kirkland.edu.pl

Tworzymy środowisko ludzi, którzy wierzą w sens zmian.