Przejdź do treści
 • Polski
 • English

Konkurs na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2017 roku

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Fundator Programu

oraz

Fundacja Liderzy Przemian
Administrator Programu

ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów

z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu,
Kazachstanu i Kirgistanu


na
stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2017 roku

W ramach Programu oferujemy krótkoterminowe staże badawczo-naukowe dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową.

Zaproszenie do składania wniosków kierujemy do kandydatów zdecydowanych na powrót do swojego kraju po zakończeniu stypendium, by wdrażać tam zdobytą w ramach stypendium wiedzę.

Stypendium przewidziane jest na okres od połowy września do końca stycznia (I semestr). Wspólne elementy z Programem Kirklanda to udział we wrześniowym programie orientacyjno-przygotowawczym, w dwóch zjazdach wszystkich stypendystów (grudzień i styczeń) oraz opcjonalnie w innych zajęciach i szkoleniach przygotowywanych dla stypendystów Kirklanda.

Stypendyści w ramach programu Kirkland Research mają obowiązek uczestniczenia w seminariach naukowych oraz indywidualnej pracy pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu  jest zatwierdzony przez opiekuna naukowego do druku artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów swojej pracy podczas styczniowego zjazdu wszystkich stypendystów.

 

DZIEDZINY:

 • Ekonomia i zarządzanie
 • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe

 

KRYTERIA FORMALNE:

 • obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem Kirkland Research (Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan i Kirgistan)
 • wiek do 40 lat (w uzasadnionych przypadkach do 45 lat);
 • tytuł doktora (kandydat nauk)
 • doświadczenie pracy naukowej – minimum 4 lata;
 • przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego;
 • osiągnięcia naukowe, w tym publikacje
 • znajomość języka polskiego na poziomie min. B2

Oferta jest skierowana do osób, które nie uczestniczyły w Programie Kirklanda oraz nie skończyły studiów doktoranckich w Polsce.

 

WARUNKI FINANSOWE:

 • stypendium (miesięczna kwota 2000zł) przez okres 4 miesięcy
 • zakwaterowanie (do 1200zł) w okresie 4 miesięcy
 • zwrot kosztów podróży (przyjazd do Polski i powrót)
 • zwrot kosztów komunikacji miejskiej
 • pakiet naukowo-dydaktyczny do kwoty 3700 zł
 • ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia
 • udział w programie orientacyjnym oraz 2 zjazdach stypendystów

 

REKRUTACJA:

Wybór kandydatów odbędzie się w trzyetapowym procesie selekcji:

 • I etap – ocena formalna wniosków
 • II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin
 • III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane  w terminie 30.03-30.04.2017).

 

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2017.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
 • ankieta danych personalnych
 • projekt pracy naukowo-badawczej – uzasadnienie zamiaru udziału w Kirkland Research Program wraz z propozycjami wykorzystania przeprowadzonych badań (4000-6000 znaków ze spacjami).
 1. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.
 2. Kopia dyplomu kandydata nauk wysłane drogą elektroniczną.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony:    www.kirkland.edu.pl    lub poprzez korespondencję elektroniczną z Programem.

 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.

Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Programu Kirklanda.

 

Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać e-mailem na adres: kirkland@kirkland.edu.pl.

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2017/18 upływa:

1 marca 2017

Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

PROGRAM STYPENDIUM:

 • Inauguracja Programu (połowa września 2017)
 • Kurs przygotowawczo-informacyjny (8-10 dni)
 • Indywidualna praca naukowa w jednym z  polskich ośrodków akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin
 • Przygotowanie artykułu naukowego
 • Prezentacja pracy stypendysty podczas Zjazdu stypendystów w styczniu 2018

 

PATRONEM PROGRAMU jest Lane Kirkland (1922-1999) wieloletni przywódca amerykańskich związków zawodowych (AFL-CIO), członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; jeden z inicjatorów powołania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 80-tych swoim zaangażowaniem i autorytetem wspierał polską „Solidarność”. Rozumiał i popierał również aspiracje wolnościowe i demokratyczne innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Otrzymał najwyższe odznaczenia, m.in. amerykański „Medal Wolności” oraz polski „Order Orła Białego”.

 

KONTAKT:

Fundacja Liderzy Przemian
www.leadersofchange.pl

Program Kirklanda
Al. Jerozolimskie 133 m. 56, 02-304 Warszawa
E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl
www.kirkland.edu.pl

 

 

 


Udostępnij:
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web